Teoretická východiska

Prof. Reuven Feuerstein si v průběhu své pedagogické práce s dětmi všiml zajímavého jevu.
Děti, které nepodávaly ve škole dostatečné výkony, se při vykonávání domácích prací nebo při hře projevovaly naprosto standardně. Při dalším zkoumání došel Feuerstein k závěru, že děti, které nejsou schopny učit se ze zkušeností nebo při školní výuce, trpí deficitem v kognitivní oblasti - nenaučily se myslet v souvislostech.
 
Co to představuje v praxi?
Zejména slabou schopnost poznatky strukturovat a organizovat.
Základní charakteristikou oslabených kognitivních funkcí je impulzivnost v jednání a myšlení, to, že jsou přijímány jen jednotlivé informace, v neposlední řadě pak neschopnost poučit se ze svých chyb.
 
Děti s nimiž Feuerstein pracoval, byly neúspěšné ne proto, že by nebyly dostatečně inteligentní, ale protože některé jejich poznávací funkce nebyly dostatečně rozvinuty. 
Právě toto zjištění vysvětlovalo obtíže, které děti měly při plánování práce nebo při přemýšlení nad strategii, kterou úkol vyžaduje, o flexibilitě změny strategie, když se neosvědčí, popř. když se změní původní zadání úkolu, ani nemluvě. 
 
Své bádání shrnul v teorii strukturální kognitivní modifikovatelnosti, která tvořila základní stavební kámen jeho další práce – diagnostické baterie LPAD a programu Instrumentálního obohacování.