Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajůInformace pro pacienty o zpracování osobních údajů
 
Správce
Ordinace dětského lékaře MUDr.I.Rymešová
se sídlem: 140 00 Praha 4, Údolní 316/94
IČO: 71217894
Tel.: +420 722 746 712
e-mail: pediatriepraha4@gmail.com
 
je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služebv souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údajev rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobníchúdajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které námstanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vašíosobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plněnídalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některýchnemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouzev případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmitoVašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinnémlčenlivosti.Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vašíosoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivýchpřípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření,eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat navyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávatzdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovýmpovinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutízdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutízdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktův objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vámpřestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vašesouhlasu.
 
Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobníúdaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo navýmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvnípovinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služebpovinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj.v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašichosobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat udozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).